This text was publihed as a catalogue essay for the solo show,,Reconstruction of the Game III ,,  at OZONE gallery, Belgrade, 2012.

 

ARTIFACTS – RECONSTRUCTION OF THE GAME III

 Aleksandar Dimitrijevid does not deal with graphology but, however, as a visual artist he is attracted by the expression value of notes. In his work he uses aesthetic qualities of hand-written sheets of paper with results of various social games as well as inspiration they provide for further development of their visual elements. What leads his work further from just being appealing is Dimitrijevid’s fascination with the phenomenon of personal and social relations which are integrated in symbol-based records of games. The presence of these relations and all levels they reflect upon, provides richness of content of created images and their reading includes all the possible interpretations of symbolism of game.

Within exhibitions Artifacts – Reconstruction of the Game Dimitrijevid for the first time makes visible solid construction of his artistic explorations, previously only hinted in seemingly light images on his canvases. By displaying „artifacts“ and the „reconstruction of the game“ Dimitrijevid enters a new phase of his artistic development. “Yamb”–Portraits_of_“Players”

In a series of paintings „Yamb“, the artist literally conveyed the used yamb sheets onto the canvas. Just like portraitists select and emphasize the elements that would depict the essence of the given personality, Dimitrijevid takes the authentic notes and lets them reveal the characters behind them. On this indirect way artist presents personalities of players portraying them with the use of the characteristics of their own handwritings. The „players“ are social beings who play/ live / fight , and their complexity deserves monumental dimensions(260x200cm) in which artist represents them.
Game “Behind the Mirror”

Documents of finished games, starting point of his work, Dimitrijevid introduces in exhibition naming them Artifacts. This wordplay implies that, apart from reflecting activities, conditions and relations among players, they also contain autonomous aesthetic values. Artist takes them and creates their new life “behind the mirror”. Further on, he reinterprets them in his drawings as well as in the object Deconstruction of the Game” in which are presented selected details of the drawing in various combinations of complementary colors. With this interactive object – puzzle artist introduces public in the emerging situation “behind the mirror” maintaining the nature of “game” which implies active participation of all the “players”.

 

 

Curator Marija Radoš

 

                                                                             ARTEFAKTI – REKONSTRUKCIJA IGRE III

Aleksandar Dimitrijevid se ne bavi grafologijom ali je kao vizuelni umetnik privučen snagom izraza beleški.
U svom radu on koristi estetske kvalitete papirida sa rezultatima odigranih partija različitih društvenih igara kao i inspiraciju koju oni nude za dalji razvoj likovnih elemenata. Radovi koji na osnovu njih nastaju su ekspresivni, energetski napunjeni i istovremeno formalno stabilni. Ono što ih vodi dalje od dopadljivog je Dimitrijevideva fascinacija fenomenom znakovnih zabeleški igara kao tragova ličnih i socijalnih relacija. Prisutnost tih odnosa i svih nivoa na kojima se oni reflektuju daje sadržinsku punodu predstavama koje stvara a njihovo iščitavanje uključuje sva moguda tumačenja simbolike igre.

Na izložbama Artefakti – Rekonstrukcija igre Dimitrijevid po prvi put čini vidljivom solidnu konstrukciju svojih umetničkih istraživanja koja se samo nasludivala u prividno rasteredenim predstavama na njegovim platnima. Otkrivanjem “artefakata” i “rekonstrukcijom igre” Dimitrijevid je ušao u novu fazu razvoja svog stvaralaštva. “Jamb” – Portreti “igrača”

U seriji slika Jamb iskorišteni listidi za igru su doslovno, u celini, preneti na slikarska platna. Kao što portretista odabira i ističe elemente koji de najbolje dočarati suštinu predstavljene ličnosti tako i Dimitrijevid preuzima originalne beleške i pušta ih da otkrivaju karaktere koji stoje iza njih. Tim postupkom, na posredan način, umetnik prezentuje ličnosti igrača portretišudi ih karakteristikama njihovih sopstvenih rukopisa. “Igrači” su socijalna bida koja se igraju / žive / bore i u svoj svojoj kompleksnosti vredni su monumentalnih dimenzija(260x200cm) u kojima ih umetnik prikazuje.
Igra “iza ogledala”

Dokumente odigranih partija, ishodište svog rada, Dimitrijevid uvodi u postavku izložbe i označava kao Artefakte. Ova igra reči implicira da oni, osim što reflektuju aktivnosti, stanja i odnose međuigračima, sadrže autonomne estetske vrednosti. Umetnik ih preuzima i stvara njihov novi život “iza ogledala”. Dalje ih reinterpretira u svojim crtežima kao i na objektu“Dekonstrukcija igre” na kom su u različitim kombinacijama komplementarnih boja predstavljeni odabrani detalji crteža. Interaktivnim objektom – slagalicom umetnik u novonastalu situaciju “iz ogledala” uvodi I posmatrača održavajudi samu prirodu “igre” koja podrazumeva aktivan odnos svih “igrača”.

  

Istoričar umetnosti Marija Radoš