Grand Prize at the 40th Salon of Arts in Novi Sad | Energy plas | MOCAV The Museum of Conteporary Art Vojvovine | Cureted by  Sanja Kojić Mladenov

 

RECONSTRUCTION OF THE GAME | РЕКОНСТРУКЦИЈА ИГРЕ (2011.), Mixed  media ( acrylic  paint on the wall ), Installation on situ, Variable  dimensions

Reconstruction of the game (2011) is a result of consideration of a co-creative relationship with audience, i.e. the identity of a creator and a creative process, here manifested through the game of mutual influence between the artist and the viewer, the opportunities it provides for the constant relativising of relationship between artifacts and the auditorium, and creative involvement through game-playing.

The work was created in 2011 for the art salon Energy Plus in the Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad (Serbia). This installation presents a turning point in my work. It consists of three interrelated parts (artifacts, wall drawing made directly on the gallery wall, and incidental drawings): 

Artifacts (work in progress) were first exhibited as part of the installation Reconstruction of the Game (2011)

The series of incidental drawings (2011), 150x100cm (work in progress) were realised on my studio over time; the floor in my studio is covered in used papers of various dimensions that are then trampled on, damaged, marked and made through the incidental process of being there (in the studio) while I’m working. The traces that occur during work adds to their history, which is then subsequently built in or revoked in the further process through collages and paintings.

Wall drawing Artifact, 700x500cm, is a magnified artifact by an unknown author, signed by the artist as a ‘proof’ of creative ownership.

+++

,,Реконструкција игре,, је настала као резултат размишљања о релацији ко-креативног у односу публика унутар уметничког дела тј.идентитета самог ствараоца и процеса који се у овом случају манифестује искључиво кроз игру садејства ствараоца и посматрача и могућности које оно пружа стално релативизирајући однос артефакта и гледалишта, човека који се и кроз игру у овом случају укључује у стваралачки процес.

Овај рад је настао(2011.) поводом салона уметности,,Енергија плус,,  који се одржао у Музеју Савремене уметности Војводине, Нови Сад (Србија). Ова инсталација је на неки начин прекретница у мом раду. Састоји се из три међусобно повезана дела( Артефаката,  цртежа  урађеног акрилном бојом директно на зиду и инциденталног цртежа.

-Рад ,,Артефакти”(рад у настајању)  је први пут излаган у склопу инсталације,,Реконструкција игре,,(2011.)

-Цртеж из серије Инцидентални цртежи, (2011.), 150х100 cm, (рад у настајању) су радови које реализујем на поду  атељеа тако што цео под атељеа покријем са папирима различитих димензија где  постепено настају тако што се газе, оштећују, цепају и на тај начин граде и праве сами себе. Ови трагови које се јављају током рада додају своју историју коју онда уграђујем (или поништавам) у даљем процесу кроз колаже и слике.

-Цртеж на зиду ,,Артефакт,,(700х500cm)  је увеличани Артефакт(непознати аутор) са потписом уметника као потврђивањем идентитета. 

Artefact | Incidental drawing | 2011. | 150x100cm | Acryilic on paper

The series of incidental drawings (2011), 150x100cm (work in progress) were realised on my studio over time; the floorin my studio is covered in used papers of various dimensions that are thentrampled on, damaged, marked and made through the incidental process of being there (in the studio) while I’m working. The traces that occur during work adds to their history, which is then subsequently built in or revoked in the further process through collages and paintings.

+++

Цртеж из серије Инцидентални цртежи, (2011.), 150х100 cm, (рад у настајању) су радови које реализујем на поду  атељеа тако што цео под атељеа покријем са папирима различитих димензија где  постепено настају тако што се газе, оштећују, цепају и на тај начин граде и праве сами себе. Ови трагови које се јављају током рада додају своју историју коју онда уграђујем (или поништавам) у даљем процесу кроз колаже и слике.