Artifacts (work in progress) is produced since 2003 and forms an integral part of my work. It mainly consists of small size, discarded incidental drawings by unknown authors that I have been collecting as part of my practice. The drawings contain various ephemera of everyday life, most of them traces of party game scores. By collecting these drawings I aim to create a specific archive that fundamentally bridges life and art in my work.

+++

Рад ,,Артефакти”(рад у настајању)  настаје од 2003.године као интегрални део мог рада. То су одбачени и пронађени цртежи мањих димензија од непознатих аутора које сакупљам. На њима се налазе разне забелешке свакодневнице, а најчешће су то трагови неке друштвене игре. Сакупљајући  папириће(цртеже) са различитим записимa градим једну специфичну архиву(колекцију) цртежа(докумената) која је основна веза између живота и уметности у мом раду.